ALGEMENE VOORWAARDEN MUSICAL CURSUS STAR STAGE

Inschrijving

1.

Indien u zich inschrijft voor een cursus of workshop bij Star Stage gaat u een overeenkomst aan met Star Stage. U kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier op de website. Door middel van de inschrijving verklaart u akkoord te gaan met de onderstaande algemene voorwaarden.

2.

De inschrijving is persoonsgebonden. Inschrijvingen kunnen derhalve niet onderling worden geruild.

3.

Indien de cursist minderjarig is zijn de ouder(s) en/of verzorger(s) betalingsplichtig.

4.

Door het insturen van een ingevuld inschrijfformulier gaat u de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld, ook wanneer u in termijnen betaald.

5.

De tarieven van de cursussen en workshops zijn terug te vinden op de website van Star Stage. De tarieven (worden altijd benoemd inclusief 21% btw en) gelden wanneer u het cursusbedrag in een keer betaalt. Bij latere instroom wordt het cursusbedrag naar rato van het aantal te volgen lessen berekend.

6.

Indien u zich voor een cursus inschrijft bij Star Stage dan blijft de inschrijving geldig totdat u schriftelijk opzegt.

7.

De volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen is bepalend voor de plaatsing op een cursus, tenzij anders vermeld.

8.

Uw inschrijving zal niet behandeld worden indien na toezending van twee aanmaningen nog rekeningen van u bij Star Stage open staan. U krijgt in dat geval van ons schriftelijk bericht. Na betaling van openstaande facturen kunt u zich, indien er plaats is, alsnog voor de gewenste cursus inschrijven.

Annulering en opzegging

1.

Opzegging van uw inschrijving kan uitsluitend schriftelijk geschieden en is pas geldig wanneer u een bevestiging van Star Stage heeft ontvangen. U kunt schriftelijk opzeggen door een e-mail te sturen naar info@starstage.nl

2.

Er zijn twee momenten in het jaar dat kosteloos opzeggen van de cursus mogelijk is:

– wilt u stoppen met de lessen per nieuw cursusjaar, dan zegt u op vóór 1 juli.

– wilt u de lessen stoppen per 1 februari, dan zegt u op vóór 1 december.

3.

Annulering van een workshop is mogelijk tot 14 kalenderdagen na de inschrijving van de workshop. Na die periode tot aan de start de workshop wordt de helft van het cursusgeld in rekening gebracht. Na de start van de workshop is tussentijdse opzegging niet mogelijk. Er wordt geen restitutie verleend op het cursusgeld.

Restitutie

1.

Restitutie van cursusgelden vindt als regel niet plaats. Als je door overmacht of zwaarwegende veranderende omstandigheden niet langer kunt deelnemen aan een cursus dan kunt u restitutie aanvragen. Star Stage besluit in die gevallen of je recht hebt op restitutie van het resterende cursusgeld.

2.

Voor cursussen geldt dat schriftelijk gedeeltelijke restitutie kan worden aangevraagd

indien meer dan 30% van de lessen uitvalt (zonder vervangende lessen).

3.

Als aan het eind van het cursusjaar blijkt dat (buiten de vakanties en vrije dagen om) door ziekte of verhindering van de docent meer dan twee lessen zijn vervallen, ontvangt de cursist restitutie voor de gemiste lessen of worden deze ingehaald.

4.

Indien Star Stage – door een noodgedwongen sluiting buiten haar invloedsfeer om – geen lessen meer kan verzorgen zal Star Stage de lessen online voortzetten of waar mogelijk inhalen. Hiervoor kan geen restitutie worden aangevraagd.

Betalingen

1.

Na inschrijving ontvangt u per e-mail een factuur van Star Stage.

2.

Het volledige lesgeld dient vóór de tweede cursusweek te zijn overgemaakt, tenzij anders

afgesproken met de administratie van Star Stage.

3.

Betalingswijze:

1. U kunt het gehele bedrag in een keer betalen.

2. U kunt in termijnen betalen. Let wel: ook als u in termijnen betaalt, blijft u uiteindelijk

het gehele bedrag verschuldigd. Bij betaling in termijnen worden administratiekosten in rekening gebracht.

4.

Star Stage zal bij betalingsachterstand de volgende stappen ondernemen:

1. Sturen van een herinnering via de mail.

2. Sturen van een tweede herinnering via de post. Het factuurbedrag wordt verhoogd met € 15,- administratieve kosten.

3. Inschakelen incassobureau. De kosten van het incassobureau worden bij de cursist in rekening gebracht bovenop het verschuldigde bedrag.

Algemeen

1.

Star Stage behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren indien er onvoldoende inschrijvingen zijn. Volledige restitutie van het reeds betaalde lesgeld zal dan plaatsvinden.

2.

Bij afwezigheid wordt een deelnemer vriendelijk verzocht zich tijdig af te melden via

info@starstage.nl of telefonisch via 06-52 01 02 41.

3.

Bij ziekte of afwezigheid van een docent wordt voor vervanging gezorgd. Mocht dit niet

mogelijk zijn, dan wordt de les schriftelijk dan wel telefonisch afgelast.

4.

Star Stage is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten. Star Stage is tevens niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen en/of schade, aangebracht door een cursist aan de repetitie- en/of presentatieruimte.

5.

In de regel geldt dat tijdens schoolvakanties en vrije dagen geen reguliere lessen

worden gegeven.

6.

Bij opmerkingen, klachten of complimenten over bijvoorbeeld een cursus,

medewerkers of facilitaire en administratieve zaken kunt u contact opnemen met

info@starstage.nl.

7.

Het is mogelijk dat tijdens cursussen of activiteiten foto’s of filmbeelden worden

gemaakt door een fotograaf of camerman/vrouw van Star Stage. Beeld- en geluidsmateriaal kan worden gebruikt voor publicitaire doeleinden zoals een brochure, flyer of website.

Indien u hiertegen voorafgaand aan de cursus geen schriftelijk bezwaar aantekent, gaat

Star Stage er vanuit dat u hiermee akkoord gaat. Uiteraard kunt u ter plekke bij de fotograaf kenbaar maken of u al dan niet gefotografeerd wenst te worden.

8.

Star Stage hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van haar cursisten. De verzamelde persoonsgegevens worden, binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften, slechts in het kader van de bedrijfsvoering gebruikt.

9.

De algemene voorwaarden en de op de website van Star Stage vermelde gegevens kunnen door Star Stage te allen tijde worden gewijzigd. Een wijziging geldt ook voor cursisten die op dat moment al staan ingeschreven. Reeds ingeschreven cursisten zullen per e-mail van de wijziging op de hoogte worden gebracht. Een wijziging treedt niet eerder in werking dan twee weken na kennisgeving aan de ouder/verzorger. Tussentijdse wijziging van de algemene voorwaarden geeft u het recht om de overeenkomst tussentijds op te zeggen.

10.

Op de inschrijving en algemene voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, worden alle voorgelegd aan de rechtbank te Nijmege